Zebranie wiejskie – protokół

6 maja 2023 r. w Wiejskim Domu Kultury w Krempachach odbyło się zebranie wiejskie z udziałem wicewójta gminy Nowy Targ Wiesława Parzygnata i sołtysa wsi Józefa Pietraszka. Osób, które podpisały się na liście, było 70.

Na początek wyłoniono protokolanta, Krystynę Waniczek, po czym sołtys wsi przedstawił przybyłym porządek zebrania, na który złożyły się:

 1. sprawozdanie z prac wykonanych w 2022 r.,
 2. wystąpienie wójta,
 3. dyskusja nad sprawozdaniem, wolne wnioski,
 4. przedstawienie prac na 2023 r.,
 5. zapytania i dyskusja,
 6. podjęcie uchwał.

Nie było głosów sprzeciwu, zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

1. Po czynnościach organizacyjnych sołtys wsi przystąpił do referowania zebranym wydatków i prac zrealizowanych w 2022 r.  Fundusz sołecki w kwocie 50.465,90 zł w całości wykorzystano na drogi. Środków postawionych do dyspozycji Rady Sołeckiej na rok 2022 było 415.094,00 zł. Wydatkowano je w następujący sposób:

 • Dział 600 – “transport i łączność” – kwota 123.426,13 zł – utrzymanie czystości i porządku we wsi, odśnieżanie i zamiatanie ulic, usługa monitorowania pojazdów, remont cząstkowy dróg z dokumentacją projektowo-kosztorysową, wykonanie i montaż oznakowania, projekt stałej organizacji ruchu, usługa koparką i wykonanie przepustu na drodze gminnej.
 • Dział 700 – “gospodarka mieszkaniowa” – 782,10 zł – naprawa kosiarki.
 • Dział 750 – “promocja jednostek samorządu terytorialnego” – kwota 15.257,25 zł – prowadzenie i utrzymanie strony internetowej, nagrody na Festyn Krempaski, przewóz zespołu Zielony Jawor i zawodniczek szkoły podstawowej,  wyszywanie gorsetów KGW,
 • Dział 754 – “bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 130.883,77 zł – opał, energia, ścieki w remizie OSP, monitoring, wykonanie zastawki ppoż., wymiana rynien oraz dotacja do zakupu samochodu strażackiego w kwocie 100.000,00 zł.
 • Dział 801 – “oświata i wychowanie” – 3.014,00 zł – zakupu siatki sportowej.
 • Dział 900 – “gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota 151.778,55 zł –  ścieki, oświetlenie uliczne, konserwacja punktów oświetleniowych, dzierżawa słupów, dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej (dot. ul. Na Równi, Krótkiej i górnej części ul. Nadmłynówki.
 • Dział 926 – “kultura fizyczna i sport” – kwota 13.927,00 zł – dotacja dla LKS “Spisz”, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, plantowanie murawy.

Suma wszystkich wydatków za 2022 r. to 439.068,80 zł., saldo za 2022 r. wyniosło więc -23.974,80 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu przyjęto jednogłośnie.

2. Drugim punktem zebrania było wystąpienie wicewójta gminy Nowy Targ Wiesława Parzygnata, który przedstawił zebranym wydatki budżetu gminy na rzecz sołectwa Krempachy. A były to:

 • Dział 010 – “rolnictwo i łowiectwo” – kwota 9.398,00 zł – na utrzymanie wodociągu gminnego,
 • Dział 600 – “transport i łączność” – kwota 21.616,00 zł – remont cząstkowy nawierzchni dróg, użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
 • Dział 700 – “gospodarka mieszkaniowa” – kwota 39.946,13 zł – olej opałowy i zużycie energii w budynku dawnej szkoły,
 • Dział 750 – “administracja publiczna i promocja” – 2.468,62 zł – wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych oraz dofinansowanie do wyjazdu zawodniczek na Festiwal Unihokeja,
 • Dział 754 – “bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa’ – 400.000,00zł – dotacja na zakup samochodu strażackiego,
 • Dział 801 – “oświata i wychowanie” – 2.487.622,11 zł – wynagrodzenia, bieżące koszty funkcjonowania szkoły oraz konieczne remonty,
 • Dział 900 – “gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 56.949,89 zł – ścieki, opłata za grunty pokryte wodami, przegląd agregatu prądotwórczego,
 • Dział 926 – “sport i kultura fizyczna” – 32.500,00 zł – dotacja dla LKS “Spisz”.

Łączna suma wydatków ze strony Urzędu Gminy za rok 2022 wyniosła 3.050.500,75 zł

3. W toku dyskusji nad sprawozdaniem Wiesław Parzygnat wyjaśnił zebranym, że Gmina Nowy Targ odeszła już od wyłączania w nocy oświetlenia ulicznego. Oszczędnością, którą obecnie stosuje, jest włączanie lamp godzinę później, tj. o godz. 21 i wyłączanie ich godzinę wcześniej. Natomiast sołtys wyjaśnił, że obserwowany zimą brak oświetlenia kilku domów na początku ul. Długiej i Na Równi spowodowany był awaryjnością czujnika odpowiedzialnego za włączanie i wyłączanie lamp.

Mocno eksplorowaną sprawą był plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krempachy i to, kiedy on będzie gotowy. Tu wicewójt wyjaśnił, że najwięcej czasu schodzi na uzgodnienia – np. z Wodami Polskimi. Żeby rzecz przyspieszyć  Gmina zdecydowała się na wyłączenie Wód Polskich z uzgodnień (do takich punktowych uzgodnień można wrócić później). Jest więc szansa, że plan zagospodarowania przestrzennego będzie gotowy w 2023 r., jednakże wójt nie chciał o tym  przesądzać.

Wśród poruszanych przez mieszkańców spraw znalazły się m.in.:

 • poprawienie asfaltu przy posesji Jana Kalaty (stoi woda, samochody chlapią wodą po elewacji budynku) – wniosek był już zgłaszany na poprzednim zebraniu,
 • wykonanie korytek na ul. Na Łazy celem pozbycia się zastojów wody – wniosek był już zgłaszany na poprzednim zebraniu,
 • konieczność ograniczenia prędkości samochodów na ul. Długiej – zaproponowano progi zwalniające lub fotoradar,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w okolicach przystanku autobusowego (skrzyżowanie ul. Długiej ze Spiską i Tatrzańską) – wnioskowano o przejście dla pieszych, wykonanie chodników itp. Wójt zaproponował, by zwrócić się w tej sprawie do zarządcy drogi, tj. do Powiatowego Zarządu Dróg,
 • wykonanie chodnika na ul. Długiej (od rzeki Białki do wlotu na ul. Na Równi) oraz na ul. Spiskiej – sołtys wyjaśnił, że roboty te PZD miał wykonać w 2022 r., ale nie wywiązał się ze swoich obietnic. Ustalono, że trzeba tę sprawę w PZD przypomnieć, podobnie jak potrzebę zrobienia chodnika w dolnej części ul. Długiej, tj. od WDK do pp. Zygmondów,
 • wykonanie odwodnienia drogi “na Gin” – woda spływa “na Flocki”,
 • udrożnienie rowu na ul. Polnej – woda płynie asfaltem a nie rowem,
 • obowiązek zostawienia tzw. pasa drogowego. Sołtys apelował, by nie budować ogrodzeń do samej granicy działek,
 • odkupienie od osoby prywatnej działki pod drogę (od Fordiaku do Melorza) – chodzi o to, żeby przebić się z dojazdem do drogi gminnej. Połowa dojazdu należy do urbaru, drugą połowę (ok. 25 arów) należałoby kupić,
 • dofinansowanie do umundurowania orkiestry dętej – wójt podsunął, by szukać adekwatnych projektów w Lokalnej Grupie Działania,

4. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie budżetu na 2023 r. i planowanych prac. Fundusz sołecki na rok 2023 wynosi 55.078,90 zł, środki do dyspozycji Rady Sołeckiej – 372.709,00 zł. Zaproponowano następujące ich wykorzystanie:

 • budowę kanalizacji na ul. Na Równi, Krótkiej i Nadmłynówce – wójt wyjaśnił, że Gmina zgłosiła tę sprawę do Polskiego Ładu. Dofinansowanie dla Krempach wyniesie 1.140.800,00 zł, kwota 114.080,00 zł to środki własne Gminy. Wójt podkreślił, że jest już po przetargu, prace mają rozpocząć się końcem maja i potrwać ok. 2 m-cy. Kanalizacją w tym etapie będą objęte: całość ul. Na Równi, odcinek ul. Długiej (do nr 12), ul. Krótka i część ul. Nadmłynówka (do skrzyżowania z drogą powiatową, tj. p. Julian Łukasz, p. Zofia Łukasz, pp. Klukoszowscy). Sołtys wyjaśnił, że reszta ul. Nadmłynówki na tzw. brzegu będzie robiona w kolejnym etapie.
 • wymianę części wodociągu – przesunięcie środków pozostałych z remontu wodociągu w Nowej Białej. Wójt przy okazji wyjaśnił, że w związku z brakiem najemcy, wodociągiem Krempachy-Nowa Biała będzie administrował Urząd Gminy Nowy Targ, który już zwrócił się do Wód Polskich o zatwierdzenie taryf.
 • poszerzenie drogi za WDK – konieczne przez wzgląd na planowany remont wodociągu,
 • budowę boiska sportowego do piłki nożnej wraz z trybunami i infrastrukturą techniczną,
 • budowę PSZOK przy terenie oczyszczalni ścieków – Gmina wydzierżawiła już teren od urbaru,
 • zagospodarowanie budynku starej szkoły podstawowej – opieka całodobowa dla seniorów lub przeniesienie ośrodka zdrowia z Nowej Białej – pod rozwagę,
 • zadaszenie i remont schodów WDK – konieczne wykonie projektu i wszystkich uzgodnień, m.in. z PSP,
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw – konieczne uzgodnienia, m.in. z Wodami Polskimi
 • remont i asfaltowanie drogi do oczyszczalni ścieków.

W toku dyskusji zaproponowano jeszcze uprzątniecie pogorzeliska “na Zobielu” i  wykonanie drogi “za stodołami w górę”. A sołtys przypomniał o obowiązku sprzątania po krowach i przeganiania zwierząt jedną stroną drogi.

Na tym zebranie zakończono.

 

Facebook Comments