Site icon Krempachy

Zebranie wiejskie – protokół

6 maja 2023 r. w Wiejskim Domu Kultury w Krempachach odbyło się zebranie wiejskie z udziałem wicewójta gminy Nowy Targ Wiesława Parzygnata i sołtysa wsi Józefa Pietraszka. Osób, które podpisały się na liście, było 70.

Na początek wyłoniono protokolanta, Krystynę Waniczek, po czym sołtys wsi przedstawił przybyłym porządek zebrania, na który złożyły się:

  1. sprawozdanie z prac wykonanych w 2022 r.,
  2. wystąpienie wójta,
  3. dyskusja nad sprawozdaniem, wolne wnioski,
  4. przedstawienie prac na 2023 r.,
  5. zapytania i dyskusja,
  6. podjęcie uchwał.

Nie było głosów sprzeciwu, zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

1. Po czynnościach organizacyjnych sołtys wsi przystąpił do referowania zebranym wydatków i prac zrealizowanych w 2022 r.  Fundusz sołecki w kwocie 50.465,90 zł w całości wykorzystano na drogi. Środków postawionych do dyspozycji Rady Sołeckiej na rok 2022 było 415.094,00 zł. Wydatkowano je w następujący sposób:

Suma wszystkich wydatków za 2022 r. to 439.068,80 zł., saldo za 2022 r. wyniosło więc -23.974,80 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu przyjęto jednogłośnie.

2. Drugim punktem zebrania było wystąpienie wicewójta gminy Nowy Targ Wiesława Parzygnata, który przedstawił zebranym wydatki budżetu gminy na rzecz sołectwa Krempachy. A były to:

Łączna suma wydatków ze strony Urzędu Gminy za rok 2022 wyniosła 3.050.500,75 zł

3. W toku dyskusji nad sprawozdaniem Wiesław Parzygnat wyjaśnił zebranym, że Gmina Nowy Targ odeszła już od wyłączania w nocy oświetlenia ulicznego. Oszczędnością, którą obecnie stosuje, jest włączanie lamp godzinę później, tj. o godz. 21 i wyłączanie ich godzinę wcześniej. Natomiast sołtys wyjaśnił, że obserwowany zimą brak oświetlenia kilku domów na początku ul. Długiej i Na Równi spowodowany był awaryjnością czujnika odpowiedzialnego za włączanie i wyłączanie lamp.

Mocno eksplorowaną sprawą był plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krempachy i to, kiedy on będzie gotowy. Tu wicewójt wyjaśnił, że najwięcej czasu schodzi na uzgodnienia – np. z Wodami Polskimi. Żeby rzecz przyspieszyć  Gmina zdecydowała się na wyłączenie Wód Polskich z uzgodnień (do takich punktowych uzgodnień można wrócić później). Jest więc szansa, że plan zagospodarowania przestrzennego będzie gotowy w 2023 r., jednakże wójt nie chciał o tym  przesądzać.

Wśród poruszanych przez mieszkańców spraw znalazły się m.in.:

4. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie budżetu na 2023 r. i planowanych prac. Fundusz sołecki na rok 2023 wynosi 55.078,90 zł, środki do dyspozycji Rady Sołeckiej – 372.709,00 zł. Zaproponowano następujące ich wykorzystanie:

W toku dyskusji zaproponowano jeszcze uprzątniecie pogorzeliska “na Zobielu” i  wykonanie drogi “za stodołami w górę”. A sołtys przypomniał o obowiązku sprzątania po krowach i przeganiania zwierząt jedną stroną drogi.

Na tym zebranie zakończono.

 

Facebook Comments
Exit mobile version