Gigantyczna podwyżka cen ścieków

Szykuje się ponad 100% podwyżka cen ścieków i opłaty abonamentowej. PGW Wody Polskie przychyliło się do wniosku Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych stawek.

I tak w taryfie zatwierdzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z dnia 25 kwietnia 2018 r. ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gminy Nowy Targ na okres od 29.05.2020 – 28.05.2021 r. przedstawiały się następująco:

31 marca 2020 r.  PPK zwróciło się jednak do PGW Wody Polskie z wnioskiem o skrócenie okresu obowiązywania powyższej taryfy i wprowadzenie nowej z wyższymi cenami, powołując się na wzrost kosztu podatku od nieruchomości, podwyżki cen prądu, kosztów dzierżawy majątku od gminy, kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu realizacji inwestycji oraz kosztów wywozu i zagospodarowania osadów.

Po rozpatrzeniu sprawy decyzją z dnia 3 listopada 2020 r.  PGW Wody Polskie pozytywnie zaopiniowało poniższą taryfę, czyniąc ją obowiązującą przez kolejne 3 lata. Taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dniu od ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie.

 

 

Źródło: https://bip.malopolska.pl/ugnowytarg,a,1848150,decyzja-w-sprawie-zatwierdzenia-nowej-taryfy-dla-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-n.html

 

Facebook Comments