Petycja w sprawie Białki

Krempachy 15.03.2019

P E T Y C J A

I. Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy wsi Krempachy za pośrednictwem sołtysa wsi Krempachy, działając w imieniu i z upoważnienia mieszkańców .

II. Miejsce zamieszkania osoby reprezentującej: p. Józef Pietraszek, sołtys wsi Krempachy, ul Kamieniec 36 34-433 Krempachy

III. Adresaci petycji:

– Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

IV. Przedmiot petycji;

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla mieszkańców miejscowości Krempachy, która znajduje się w dorzeczu Białki.
  2. Opracowanie realnego programu ochrony przeciwpowodziowej który byłby na bieżąco uzgadniany z miejscowym samorządem przez jednostki, którym podlega zlewnia rzeki Białki z uwzględnieniem zabezpieczenia infrastruktury i lokalnej społeczności.
  3. Zagwarantowanie środków finansowych niezbędnych na prowadzenie bieżących prac związanych z udrożnieniem koryta tej rzeki, docelowo na wykonanie zabezpieczenia zgodnie z opracowanym ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Krempachy, a także istniejącej infrastruktury.

Uzasadnienie

Wspomniana rzeka Białka jest rzeką górską o podłożu żwirowym nieregulowana która przy obfitych opadach deszczu jej wartki i silny nurt powoduje niewyobrażalne straty, potrafi w kilka godzin zmienić całe koryto. Wezbrane wody, silny prąd, duży spadek koryta powodują podmywanie brzegów koryta rzecznego zabierając drzewostan, który następnie tworzy zatory powodując coraz większe rozlewiska a następnie to powoduje jej zmianę kierunku przepływu nurtu rzeki tworząc tzw. łachy. Mocny i szybki nurt rzeki Białki w czasie gwałtownych ulew nanosi ogromne ilości rumoszu co powoduje, że niweleta koryta ciągle się podnosi przypuszczamy, że od 80 lat ta niweleta podniosła się w niektórych miejscach o 2 m a może nawet więcej co powoduje, że koryto tej rzeki w niektórych miejscach sięga 200 -250 m szerokości. Dlatego my mieszkańcy Krempach, Nowej Białej, Dębna i wszystkich okolicznych wiosek znajdujących się nad tą rzeką najlepiej to obserwujemy i uważamy, że nikt nad tym stanem rzeczy nie czuwa ani nie kontroluje i to jest bardzo niepokojące. Takie ciągłe zmiany koryta zagrażają całej infrastrukturze technicznej znajdującej się na tej rzece i najbliższej odległości /obejścia mostów, podmycia dróg, zalaniu ujęcia wody pitnej dla miejscowości Krempachy i Nowa Biała, zalaniu gospodarstw domowych/. My mieszkańcy uważamy,że koniecznym jest jest likwidowanie na bieżąco powstałych zatorów jakimi są wspomniane łachy zaraz po opadnięciu wód co spowoduje,że następne wezbranie wód nie spowoduje takich szkód i zagrożeń. Tak czynili nasi przodkowie a wody podlegały jednostkom samorządowym a nie jak jest obecnie, że nie wiemy do kogo się zwracać i z kim rozmawiać. Należy wykonać zabezpieczenie brzegów koryta rzeki wykonując siatki głęboko zakotwiczone wykorzystując do tego kamień z tej rzeki, którego jest nadmiar w korycie. Prace należy wykonać zwłaszcza w tych miejscach gdzie za każdym razem kiedy są wezbrane wody tworzą się zagrożenia wylewu wód poza jej koryto niszcząc dobytek materialny państwa i lokalnych mieszkańców. Dla przykładu podaję okresy w którym występowały zniszczenia infrastruktury a są to lata 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2014, 2018, natomiast od roku 1965 do 2008 trzykrotnie most na tej rzece pomiędzy Nową Białą a Krempachami zastał zabrany. Oprócz zawalonego mostu, zniszczonych dróg, zalania ujęcia wody pitnej, boisk sportowych, zalane i podtopione domy mieszkalne, zniszczenie linii energetycznej i wodociągowej oraz zabranych kilkunastu hektarów lasów i pól które w dalszym ciągu nie są uregulowane prawnie i figurują na właścicielach płacąc podatki gruntowe. W lipcu 2018 ponownie wspomniany most byłby uszkodzony a droga dojazdowa podmyta gdyby nie ofiarność społeczeństwa a zwłaszcza strażaków z miejscowej OSP którzy wiązali drzewa wzdłuż brzegu przed mostem, zostały zabrane kolejne hektary gruntów rolnych i leśnych. Dlatego uważamy, że dalej tak nie może być w związku z powyższym wspomniana petycja jest zasadna, prosimy o podjęcie skutecznych działań w tej sprawie.

Do wiadomości treść petycji otrzymują;

  1. Pan Jan Hamerski senator RP,
  2. Pani Anna Paluch Poseł na Sejm RP,
  3. Pan Edward Siarka Poseł na Sejm RP.
  4. Pan Stanisław Barnaś Radny Sejmiku Woj. Małopolskiego
  5. Urząd Gminy w Nowym Targu

W załączeniu lista mieszkańców popierających w/w petycję.

Facebook Comments