Podziękowania od ks. proboszcza

Składam serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy się przyczynili do tak pięknego i chrześcijańskiego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

Najpierw Panu Bogu, że nam dał ten piękny świąteczny czas, panu kościelnemu, pani Ani organistce, panu Piotrowi Długiemu i jego małżonce, państwu Kurnatom, panu Zbyszkowi Moszowi, pracownikom pana Piotra Długiego, Radzie Ekonomicznej, paniom sprzątaczkom, orkiestrze, dzieciom z klasy 4, państwu Królom z USA, państwu Walentemu i Oli Tomczom za ofiarę, dzięki której zakupiliśmy te piękne bożonarodzeniowe świece, ministrantom, lektorom, dziewczętom śpiewającym psalm i wam wszystkim – parafianom i gościom. Niech Nas wszystkich błogosławi nowo narodzony Pan Jezus.

Srdečne ďakujem všetkým, ktorí prispeli k takémuto krásnemu a kresťanskému vianočnému zážitku.

V prvom rade Bohu za to, že nám dal tento krásny vianočný čas, majstrovi kostola, pani Anii, organistke, pánovi Piotrovi Długimu a jeho manželke, pánovi a pani Kurnatom, pánovi Zbyszekovi Moszovi, zamestnancom pána Piotra Dlugyho, hospodárskej rade, upratovačkám, orchestru, deťom zo 4. ročníka, pánovi a pani Kingovcom z USA, pánovi a pani Walentyovcom a Olovi Tomczovi za dar, vďaka ktorému sme kúpili tieto krásne vianočné sviečky,  Miništranti, lektori, dievčatá spievajúce žalm a vy všetci farníci a hostia. Nech nás všetkých žehná novonarodený Pán Ježiš.

Facebook Comments