Zamrożenie cen prądu – zasady

Przedstawiamy zasady stosowania stawek opłat za usługi dystrybucji w 2023 roku, określone w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022 r. (dalej: Ustawa).
Kto może skorzystać ze stawek opłat za usługi dystrybucji na zasadach wynikających z Ustawy?

Ustawa, zapewnia wsparcie dla odbiorców uprawnionych, którzy zużywają energię na potrzeby:

– gospodarstw domowych,
– pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
– lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
– mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
– domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
– oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
– zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
– węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
– garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza;

Jakie są limity zużycia prądu?
Ustawa przewiduje 3 limity zużycia prądu:

a. 2000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej,
b. 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który prowadzi gospodarstwo rolne,
c. 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej,
d. 2600 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkuje wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie Ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Każdy odbiorca, w zakresie przysługujących limitów, uprawniony jest na mocy Ustawy, w rozliczeniach w 2023 r., do skorzystania ze stawek opłat za świadczone usługi dystrybucji uwzględnione w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2022.

Jak skorzystać z uprawnienia do wyższego limitu?
Aby skorzystać z limitu zużycia ponad 2000 kWh, należy złożyć Oświadczenie wraz z dokumentami wymienionymi w Oświadczeniu, w niżej wskazany sposób:

W formie papierowej – dla Oświadczeń własnoręcznie podpisanych:

Korespondencyjnie – pobierz wniosek, a po jego wypełnieniu prześlij listownie na adres korespondencyjny podany w stopce,
Osobiście – pobierz wniosek, wypełnij i dostarcz do dowolnego punktu obsługi klienta TAURON Dystrybucja (ich listę znajdziesz na tauron-dystrybucja.pl/pok).

UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane.

Pamiętaj o załączeniu do Oświadczenia wymaganych kopii dokumentów.

Oświadczenie złóż niezwłocznie, nie później niż do dnia 30.06.2023 r.

Informacje dodatkowe:
Jeżeli posiadasz umowę kompleksową lub sprzedażową, w sprawie Ustawy, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.
Jeżeli nabędziesz uprawnienia w trakcie 2023 r., stosowne Oświadczenie złóż niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty nabycia uprawnień.

Jak sprawdzić swoje zużycie prądu?
– W eBOK-u w zakładce “Faktury i płatności”,
– Na fakturze papierowej za usługi dystrybucji.

Do końca listopada 2022 r. oświadczenia składają przedsiębiorcy, oświadczenie w załączniku.

Źródło:
https://www.tauron-dystrybucja.pl/zamrozenie

4c1e28cd1a

Facebook Comments