Zebranie sprawozdawcze Wspólnoty Urbarialnej – ustalenia

W czwartek 23 stycznia w WDK odbyło się zebranie sprawozdawcze Wspólnoty Urbarialnej i Konfesasorskiej z działalności za 2019 rok.

Udziałowców i zaproszonych gości przywitał prezes Dariusz Kalata. Sekretarzem zebrania wybrano Grzegorza Tomaszkowicza. A zebraniu przewodniczył sołtys Józef Pietraszek.

Sprawozdanie z działalności za rok ubiegły odczytał sekretarz Grzegorz Tomaszkowicz. I tak działalność Wspólnoty Urbarialnej i Wspólnoty Konfesasorskiej w 2019 r., podobnie jak w roku poprzednim kierowała się na: sprzedaż pastwisk, zasadzenie nieużytków i lasów zakupionymi sadzonkami, sprzedaż posusza i wykrotów leśnych, dzierżawę posesji i placów. Wspólnota Urbarialna dołączyła się też do działalności kulturalno – gospodarczej wioski poprzez wsparcie finansowe udzielone zespołowi Zielony Jawor, szkole podstawowej i orkiestrze.

Z kolei sprawozdanie finansowe za rok 2019 odczytał skarbnik Franciszek Surma. Wynikało z niego, że po odliczeniu takich kosztów jak: podatki, sadzonki, wynagrodzenie bębniarza i zarządu Wspólnoty, koszt walnego zebrania, koszt Mszy św. zamówionej za zmarłą Magdalenę Zygmund, regeneracja noży, zakup odciążników do wierteł i innych dochody Wspólnoty nadal pozostają na plusie.

Po wystąpieniu sekretarza i skarbnika wspólnoty sprawozdanie komisji rewizyjnej o zgodności prowadzonej dokumentacji i rachunkowości odczytał Julian Łukasz. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Do zarządu wpłynęły wnioski:

 • od Małgorzaty i Walentego Brzyzków – o ustanowienie służebności drogowej na działce 957, którą to prośbę posiedzenie Rady Urbarialnej z 16 grudnia 2019 r. zaopiniowało pozytywnie, a walne zebranie przyjęło,
 • od Andrzeja Zygmunda o zamianę działek – przyjęto,
 • od Romana Surmy o zamianę lub sprzedaż działki od Polokowego na działkę przy Borsukowej Skałce – tu, w związku z konfliktem interesów,  postanowiono wniosek zaopiniować dopiero po przeprowadzeniu wizji lokalnej  w terenie.

W toku dyskusji i wolnych wniosków podjęto takie tematy, jak: problem rury w polu Mylorz, po której nie da się jechać oraz konieczność rozstrzygnięcia problematycznej “własności” części nieruchomości zakupionej przez Jana Miśkowicza, w stosunku do której Wspólnota Urbarialna i poprzedni właściciel w 1976 r. spisali umowę kupna – sprzedaży, ale bez formalnego jej przeprowadzenia. W tej trudnej materii postanowiono zasięgnąć opinii radcy prawnego.Józef Tazik –

Kolejnym punktem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie przekazania części środków wspólnoty na zaspokojenie jej potrzeb bieżących oraz na wybór władz wspólnoty na lata 2020-2023.

I tu skład kolejnych organów wyklarował się następująco:

Zarząd:

 • Dariusz Kalata – prezes,
 • Grzegorz Tomaszkowicz – sekretarz,
 • Franciszek Surma – skarbnik.

Komisja skrutacyjna:

 • Józef Tazik – przewodniczący
 • Jan Lorenc,
 • Franciszek Paluch

Komisja rewizyjna:

 • Julian Łukasz – przewodniczący
 • Józef Kalata
 •  Mirosław Zygmund

Rada urbarialna:

 • Emanuel Brzyzek,
 • Piotr Pietraszek,
 • Michał Kaczmarczyk,
 • Franciszek Łukasz,
 • Józef Paluch,
 • Jakub Gryguś,
 • Józef Zygmund

Na tym zebranie sprawozdawcze zakończono.

Facebook Comments