Ważą się losy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Już w najbliższy poniedziałek 17 maja o godz. 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Krempachach odbędą się konsultacje społeczne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Więcej informacji w dołączonym komunikacie Urzędu Gminy Nowy Targ.

Gmina Nowy Targ uzyskała grant na realizację konsultacji społecznych dokumentów planistycznych tj. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi: Knurów, Krempachy, Ludźmierz, Łopuszna, Nowa Biała, Obidowa, Ostrowsko, Waksmund w ramach projektu pn.: „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach otrzymanych środków finansowych zorganizowane zostaną spotkania konsultacyjne i warsztaty planistyczne dla mieszkańców gminy związane z opracowaniem zmiany planów. Ponadto udostępniamy dla wszystkich mieszkańców gminy narzędzie internetowe służące do zbierania wniosków w formie tradycyjnej i elektronicznej, a związanych z trwającą procedurą zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi: Knurów, Krempachy, Ludźmierz, Łopuszna, Nowa Biała, Obidowa, Ostrowsko, Waksmund.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej https://ugnowytarg.pl/konsultacjeplan a następnie przesłać w formie elektronicznej lub w formie tradycyjnej złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy lub przesłać na adres: Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ.

Z projektem planów miejscowych z naniesionymi wnioskami mieszkańców złożonymi do dnia 08.04.2021 r. można zapoznać się na stronie internetowej http://185.157.81.129/nowytarg/index.php/view/map/?repository=nowytarg&project=wnioski

Dla mieszkańców w powyższym systemie dostępna jest wyszukiwarka, dzięki której można znaleźć swoją działkę i swój złożony wniosek.

Po wyszukaniu konkretnej działki dostępny jest status rozpatrzenia złożonego wniosku mieszkańca – T/N (Tak – rozpatrzony pozytywnie kolor zielony/Nie – rozpatrzony negatywnie kolor niebieski).

Uwaga:

Wniosek rozpatrzony pozytywnie (Tak – rozpatrzony pozytywnie kolor zielony) oznacza rozpatrzony pozytywnie do linii (kolor czerwony) tj. do granicy opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego danej miejscowości.

 

Składanie wniosków w formie elektronicznej:

1. Zalecaną metodą składania wniosków w formie elektronicznej jest platforma ePUAPhttps://epuap.gov.pl/ . Wniosek można złożyć w trybie “Pismo ogólne do podmiotu publicznego” jako dołączony załącznik (skan lub wypełniony elektronicznie).

Po zalogowaniu się do platformy ePUAP można użyć bezpośredniego linku do formularza:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-og…

w Polu “Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” należy wyszukać:

GMINA NOWY TARG (34-400 NOWY TARG, WOJ. MAŁOPOLSKIE)

Gotowy wniosek należy podpisać Profilem Zaufanym.

2. Dopuszczalne jest również wysłanie wniosku na adres e-mail:

uwagi@ugnowytarg.pl

Jeśli to możliwe zaleca się podpisanie wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej (e-mail) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z platformy ePUAP. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Informację o wpłynięciu wniosku tą metodą można uzyskać pod numerem 18-263-22-12.

Wzór wniosku do projektu MPZP

Wzór wniosku do projektu MPZP

 

Facebook Comments