Wybory do Sejmu i Senatu – jak oddać ważny głos

13 października 2019 roku Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Jakie są zasady głosowania do Sejmu i Senatu? Jak oddać ważny głos?

Zgodnie z Kodeksem wyborczym głos ważny uznawany jest wtedy, jeśli wyborca wskaże kandydata jednej listy. Na karcie głosowania, w kratce z lewej strony obok nazwiska wybieranego kandydata, trzeba postawić znak „X” (lub dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Kiedy głos może zostać uznany za nieważny?

Wybory parlamentarne 2019. Jak oddać ważny głos w wyborach?

Głos oddany w wyborach uznany jest za ważny, jeśli wyborca zaznaczy „X” w kratce obok nazwiska 1 kandydata z 1 listy wyborczej. Głos ważny liczy się także, jeśli głosujący zaznaczy na karcie głosowania znak „X” obok nazwisk 2 lub większej liczby kandydatów z tej samej listy. Wtedy głos oddawany jest na wskazaną listę i przyznawany jest temu kandydatowi, którego nazwisko znajduje się wyżej na liście danego ugrupowania. Głos jest ważny także wtedy, gdy wyborca odda głos na 1 listę i kandydata, który został skreślony – wtedy głos przypisany zostaje nie do kandydata tylko całej listy.

Głos nieważny uznawany jest wtedy, gdy na karcie do głosowania wyborca postawi znak „X” obok nazwisk 2 lub większej liczby kandydatów z rożnych list partii politycznych. Nieważny jest także ten głos, który oddany został na kandydata, którego rejestracja została unieważniona.

Wybory parlamentarne 2019. Jak wziąć udział w głosowaniu?

Wyborcy automatycznie dopisywani są do rejestru wyborczych w gminie, w której są zameldowani. Jeśli wyborca w dniu głosowania nie przybywa w swoim miejscu zameldowania, to przed wyborami może zmienić jeszcze lokal, w którym odda swój głos.

W wyborach parlamentarnych można zagłosować w innym miejscu, niż wskazuje na to miejsce naszego zameldowania. Wystarczy na kilka dni przed wyborami udać się do urzędu gminy przypisanej do miejsca aktualnego zamieszkania z wnioskiem o dopisanie do rejestru wyborców. We wniosku należy wpisać: imiona i nazwiska, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zameldowania oraz adres, pod który wyborca czasowo przebywa. Szczegółowy kalendarz wyborczy udostępniony został przez Państwową Komisję Wyborczą. Ważne dla wyborców terminy prezentują się następująco:

  • Do 28 września 2019 roku osoby niepełnosprawne muszą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju.
  • Do 4 października 2019 roku wyborcy niepełnosprawni lub starsze mają czas na złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
  • Do 8 października 2019 roku należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
  • Do 10 października 2019 roku wyborcy przebywający za granicą mogą składać wnioski o wpisanie do spisu wyborców w obwodach utworzonych za granicą.
Facebook Comments