Harmonogram wywozu śmieci na rok 2020

Jest już harmonogram wywozu śmieci na 2020 r.

Wójt Gminy Nowy Targ zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2019 r. Rada Gminy Nowy Targ podjęła nową uchwałę nr XII/83/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Targ (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2019 r., pozycja 9053).

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

23 zł /mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
46 zł /mieszkańca/miesiąc – podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Informuję również, iż właściciele nieruchomości którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Facebook Comments