Przyłącz do kanalizacji – ustalenia

17 maja w Wiejskim Domu Kultury w Krempachach odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielem Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego – kierownikiem oczyszczalni ścieków w Łopusznej Wiesławem Jarończykiem. Rzecz dotyczyła zasad podłączania się do wykonywanej kanalizacji i korzystania z oczyszczalni ścieków. Na spotkanie przyszła rekordowa ilość mieszkańców.

Po czynnościach organizacyjnych sołtys wsi Józef Pietraszek poprosił zaproszonego pracownika PPK o szczegółowe przedstawienie mieszkańcom procedury podłączenia się do kanalizacji, odprowadzania ścieków do oczyszczalni oraz zasad rozliczania z PPK.

Warunki przyłącza i odbioru

Według podanych informacji pierwsze podłączenia nastąpią najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia. Przy czym kierownik oczyszczalni zaapelował do mieszkańców o to, by już w miarę możliwości zaczęli wypełniać  i składać do PPK wnioski o wydanie warunków przyłączenia, bo tylko wtedy system ich przerobu będzie przebiegał w miarę płynnie i sprawnie.

I tak każdy właściciel nieruchomości z ulic, na których zamontowane są już kolektory, może złożyć taki wniosek w siedzibie PPK przy Al. Tysiąclecia 35a w Nowym Targu, w biurze oczyszczalni ścieków w Łopusznej, w remizie OSP w Krempachach w terminie ogłoszonym wcześniej przez sołtysa lub wysłać go do PPK pocztą lub mailem. Jak zaznaczył Wiesław Jarończyk, procedura starania się o warunki przyłączenia do kanalizacji będzie maksymalnie uproszczona (tj. bez zgłoszenia do Starostwa Powiatowego), a wnioskujący do wniosku ma dołączyć jedynie mapkę z zaznaczeniem usytuowania danej nieruchomości, przy czym nawet i to PPK weźmie to na siebie, bo samo wydrukuje kopię mapy zasadniczej, na której wnioskujący wskaże jedynie położenie swojej nieruchomości. UWAGA! Koszt podłączenia się od studzienki do posesji oraz koszt utrzymania tego przyłącza leży po stronie właściciela nieruchomości. Przyłącz można wykonać samemu lub wynająć do tego firmę.

W wydanych już warunkach PPK wskaże właścicielowi nieruchomości, z jakich materiałów ma wykonać zamierzone przyłącze. Przy czym kierownik oczyszczalni apelował o to, by po wykonaniu rurociągu, a przed zasypaniem przyłącza wezwać pracowników PPK, by ci stwierdzili, czy wszystko zostało zrobione zgodnie z warunkami (tj. czy np. woda z rynien nie będzie zlewać się do kanalizacji itd.).

Kolejnym etapem będzie już odbiór wykonanego przez inwestora przyłącza i podpisanie z właścicielem nieruchomości umowy o odprowadzanie ścieków.

Co do szamb to przed wykonaniem przyłączenia do kanalizacji trzeba je będzie (we własnym zakresie) opróżnić.

Faktury i rozliczenia

Możliwości zasadniczo są 2:

  • na podstawie wskazań legalizowanego wodomierza – ile m3 wody, tyle m3 ścieków – chyba że za wodomierzem głównym na odejściu np. do stajni lub do ogrodu zamontowane zostaną subliczniki zliczające tzw. wodę bezpowrotnie zużytą, tj. tę która nie wraca z powrotem do kanalizacji.
  • na podstawie ryczałtu – gdzie wg zapisów rozporządzenia na 1 mieszkańca przypada miesięcznie 3 m3 wody, więc tyle samo też ścieków.

Koszt 1 m3 ścieków to 8,47 zł netto + 8% VAT, przy czym po uwzględnieniu dopłaty z gminy koszt dla klienta to 7,08 zł netto + VAT. Do opłat za ścieki doliczona jest też opłata stała – ok. 10,54 zł netto (niezależna od ilości subliczników). Odczyty będą robione co 2 miesiące i wystawiane 2 faktury – jedna “z dołu” a druga prognozowa.

Dowóz ścieków beczkowozami

Przy okazji piątkowego spotkania kierownik Jarończyk wspomniał jeszcze, że przy działającej już oczyszczalni zamontowana zostanie kontenerowa stacja zlewcza, do której upoważnieni przewoźnicy (tj. tacy, którzy mają wydaną przez Urząd Gminy koncesję na transport nieczystości ciekłych) będą mogli zlewać zawartość swoich taborów. Podkreślił przy tym, że PPK świadczy również usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i robi to w dwojaki sposób:

  • na zasadzie doraźnych wywozów – koszt 1 m3 (przy min. ilości 3 m3) to 36 zł netto,
  • lub w drodze umowy – gdzie koszt 1 m3 nieczystości ciekłych przy regularnym comiesięcznym wywozie to 28 zł netto.

Praca

Na koniec przedstawiciel firmy PPK poinformował, że zakończenie II etapu prac przy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Krempachach uzależnione jest od postępowań przetargowych, ale wg założeń nastąpi najpóźniej w 2021 r.

Do obsługi oczyszczalni Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne już teraz będzie potrzebowało 2 operatorów. Dlatego chętni mogą składać swoje CV w siedzibie firmy.

Poniżej przydatne druki:

wniosek o wydanie warunków technicznych:

1 warunki – wniosek WT 2019.01

wniosek odbiór przyłącza i zawarcie umowy:

4 wniosek o dok odbioru 2019.01

Więcej informacji na stronie internetowej PPK: https://www.ppkpodhale.pl/pl/

Zdjęcie: Franciszek Pacyga

Facebook Comments