Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Targ”, numer projektu RPMP.05.02.02-12-0500/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.

Wójt Gminy Nowy Targ ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w latach 2018 – 2020 na terenie Gminy Nowy Targ.

Wniosek na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest należy złożyć w Urzędzie Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 (dziennik podawczy).

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 111.

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu Pani Marceliny Spiszak w Urzędzie Gminy Nowy Targ, pok. Nr 111 oraz pod numerem telefonu: 18 26 32 217.

Więcej szczegółów i stosowne formularze pod: http://www.ugnowytarg.pl/node/6226

 

Facebook Comments