Zebranie wiejskie – ustalenia

28 września 2022 r. w Wiejskim Domu Kultury w Krempachach odbyło się zebranie wiejskie z udziałem wójta gminy Nowy Targ Jana Smarducha i sołtysa wsi Józefa Pietraszka. Osób, które podpisały się na liście, było 52.

Na początek wyłoniono protokolanta, Krystynę Waniczek. Po czym sołtys wsi przedstawił przybyłym porządek zebrania, na który złożyły się:

  • sprawozdanie z wykonanych prac,
  • wystąpienie wójta,
  • sprawy bieżące, wnioski i zapytania,
  • podjecie uchwały w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 2023 r.

Nie było głosów sprzeciwu, zaproponowany porządek obrad przyjęto więc jednogłośnie.

1. Po tych czynnościach organizacyjnych sołtys wsi przystąpił do referowania zebranym wydatków i prac zrealizowanych w 2022 r.  I tu środki funduszu sołeckiego w kwocie 50.465,90 zł w całości wykorzystano na dokończenie drogi na ul. Nadmłynówka. Natomiast wszystkie środki postawione do dyspozycji Rady Sołeckiej na rok 2022 wyniosły 415.094,00 zł (pozostałych z 2021 r – 86.438,00 zł, dopłata – 7.790,00 zł, plan na 2022 r. – 320.866,00 zł). A wykorzystano je na: dokończenie drogi na ul. Nadmłynówka, remont drogi i przepustu na Czarnej Ziemi, odśnieżanie, usunięcie awarii na zasilaniu potoku, ekspertyzę i przegląd kosiarki, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej, pracownika sezonowego, festyn krempaski, dotację dla KGW, dotację dla szkoły podstawowej (koszulki, dopłata do transportu), dotację dla LKS, dotację dla OSP, dofinansowanie do ścieków, projekt kanalizacji pozostałych ulic, oświetlenie ulic, usunięcie awarii elektrycznej przy amfiteatrze w Łęgu. Łączny koszt wszystkich tych prac wyniósł 259.104,41 zł. – pozostało więc do wykorzystania 155.989,59 zł, przy czym sołtys Józef Pietraszek zaznaczył, że 100.000,00 zł z tej puli już zarezerwowano na zakup samochodu dla OSP, dlatego realnie w budżecie Rady Sołeckiej jest suma 55.989,59 zł.

2. Drugim punktem zebrania wiejskiego było wystąpienia wójta. I tu Jan Smarduch odniósł się do planowanego od 3.10.2022 r. oszczędzania na oświetleniu ulic. Wyjaśnił, że krok ten jest podyktowany siedmiokrotnym wzrostem cen. Ograniczenie będzie obowiązywało w godz. 22.00 do 5.00. Wójt  uświadomił przy tym zebranych, że aż 60% wydatków Gminy przeznaczonych jest na energię elektryczną. Pozostałych 40% to koszty utrzymania remiz, szkół, świetlic i innych obiektów użyteczności publicznych. Wójt nie wykluczył wprowadzania redukcji ich funkcjonowania, zwłaszcza po zmroku.

Z innych spraw poruszonych przez wójta wymienić należy zgłoszenie do Polskiego Ładu wiosną 2022 r. wniosku o skanalizowanie ul. Na Równi i części ul. Nadmłynówki. Całości ul. Nadmłynówki nie można było zgłosić, bo na dzień zgłoszenia nie było wszystkich uzgodnień z mieszkańcami. Wójt odniósł się także do sprawy dofinansowania kwotą 300.000,00 zł zakupu nowego samochodu strażackiego dla OSP. Jak wyjaśnił, o lwią część kwoty zakupu, tj. 1.300.000,00 zł strażacy postarali się sami (dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), 100.000,00 zł – zaspokoi rezerwa środków z Rady Sołeckiej, 300.000,00 zł dołoży Gmina, ale o pozostałą część OSP będzie musiała wystarać się sama.

Ostatnia sprawa poruszona przez wójta na tym zebraniu to kwestia remontu/przebudowy szatni KS LKS “Spisz”. I tu wójt zaznaczył, że gmina może pomóc sfinansować tę inwestycję w proporcjach 50/50 pod warunkiem pozyskania przez LKS stosownej/celowej dotacji.

3. W toku uwag i wniosków poruszono sprawę potrzeby pozyskania miejsca garażowego na nowy samochód dla OSP. I tu dyskutowano nad tym, jak to miejsce w istniejącej remizie wygospodarować. Pojawiły się propozycje, by zaadoptować na nowy garaż pomieszczenia orkiestry dętej, ją samą przenieść do WDK, a bibliotekę do szkoły podstawowej. Inna propozycja to wystaranie się o pustostan przy dawnym barze i zagospodarowanie go na garaż (pomysł podważony ze względu na rozproszenie strażaków przy ewentualnej akcji). Sołtys w tym miejscu zauważył, że rozbudowa remizy z uwagi na sąsiedztwo potoku Kręty Potok (konieczność uzgadniania z Wodami Polskimi) i konserwatora zabytków może być bardzo utrudniona.

Padły też pytania o termin podłączenia do kanalizacji tej części ul. Nadmłynówki, której przez wzgląd na brak uzgodnień z mieszkańcami nie zgłoszono do programu Polski Ład. Tu wójt i sołtys wyjaśnili, że działali w granicach tego, co na dzień złożenia wniosku było możliwe, a czekanie na wszystkie wymagane uzgodnienia jeszcze bardziej opóźniłoby sprawę.

Kolejną sprawą, poruszoną tym razem przez sołtysa Józefa Pietraszka, była kwestia poszerzenia ul. Słonecznej. Niestety, wodociąg znajduje się zbyt blisko drogi i należałoby go przenieść. Obecny na sali Wojciech Łukasz podkreślił, że sieć wodociągowa jest już stara (ok. 50 lat) i dziurawa jak sito. Jego zdaniem należałoby jak najszybciej pomyśleć o modernizacji infrastruktury tak, aby zabezpieczyć sieć przed awariami, a mieszkańców przed uciążliwą przerwą w dostawie wody. I tu wójt Jan Smarduch poprosił, by wskazać miejsca najbardziej newralgiczne i wykonać stosowny projekt modernizacji magistrali. Jak zaznaczył, istnieje realna szansa przesunięcia na ten cel kwoty 2.5 mln zł z Nowej Białej do Krempach.

Sołtys zapytał też o możliwość zorganizowania na wydzierżawionej od Wspólnoty Urbarialnej działce PSZOK. Wójt zaznaczył, że jak będzie dokumentacja na jego wykonanie, Gmina pochyli się nad tym tematem. Najlepiej byłoby jednak, gdyby udało się na ten cel pozyskać dofinansowanie z zewnątrz.

Inna rzecz, którą poruszył na tym zebraniu sołtys, to uwzględnienie w planie zagospodarowanie przestrzennego drogi “Pod Stymbroch” jako drogę KDD. Argumentował, że droga istnieje od dawna, a jej wrysowanie w plan zapewniłoby lepszy dojazd do posesji. Wójt obiecał rozważyć tę sprawę pod warunkiem braku zastrzeżeń właścicieli leżących przy niej posesji. Zaniepokojonych przedłużającymi się pracami na planem zagospodarowania przestrzennego prosił o cierpliwość i przypomniał, że termin wyznaczony projektantowi jeszcze nie minął.

Ostatnie, poruszane na tym zebraniu wnioski, to:

  • poprawienie asfaltu przy posesji Jana Kalaty (stoi woda, samochody chlapią wodą po elewacji budynku),
  • apel o wystąpienie Urzędu Gminy Nowy Targ do Powiatowego Zarządu Dróg o wykonanie i oznakowanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej przy ul. Długiej (odcinek pomiędzy mostkiem do szkoły, a mostkiem “Kapołcynym”), a także o wykonanie w tym rejonie progu zwalniającego,
  • poprawienie rowu na ul. Polnej (woda płynie drogą, a nie rowem),
  • naprawienie chodnika i krawężników przed sklepem przy WDK (zniszczone przez nawracające samochody),
  • wykup działki od osoby prywatnej, dołączenie jej do działki stanowiącej już własność Wspólnoty Urbarialnej tak, aby powstała droga do Fordiaku.

4. Ostatnim punktem tego zebrania wiejskiego było głosowanie w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 2023 r. I tu przy jednym głosie wstrzymującym się podjęto uchwałę nr 1 o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w kwocie 55.078,90 zł na drogi.

5. Zebranie zakończono wręczeniem p. Karolowi Paluchowi wyróżnienia za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej.

Facebook Comments