Site icon Krempachy

Skład Sołeckiej Komisji Wyborczej

Wybory nowych władz sołectwa już 7 kwietnia. Znamy skład Sołeckiej Komisji Wyborczej.

 

Zarządzenie Nr 0050.46.2019

Wójta Gminy Nowy Targ

z dnia 18 marca 2019 r.

 

w sprawie: powołania Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sołtysów
i członków Rad Sołeckich zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 5 i 6
zał. 1-2, 4, 6, 9-10, 12, 14-15, 18, 21 do uchwały Nr XXXVII/401/2014 Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutów sołectw – zarządzam, co następuje:

Powołuje Sołeckie Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków
Rad Sołeckich zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. w składzie:

(…)

6. Sołecka Komisja Wyborcza nr 8 w Krempachach

Szkoła Podstawowa w Krempachach, ul. Długa 17:

  1.  Bizub Monika Maria zam. Krempachy
  2.  Brzyzek Maria zam. Krempachy
  3.  Krzysztofek Maria zam. Krempachy
  4.  Moś Franciszek zam. Krempachy
  5.  Słowik Katarzyna Maria zam. Krempachy

(…)

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ Jan Smarduch

Źródło: https://bip.malopolska.pl/ugnowytarg,a,1575657,zarzadzenie-nr-0050462019-wojta-gminy-nowy-targ-z-dnia-18-marca-2019-r-w-sprawie-powolania-soleckich.html

Facebook Comments
Exit mobile version